Tezler

Tezler

TAMAMLANAN TEZLER
TEZ TÜRÜ
TEZ DANIŞMANI
Sıçan kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin yüklü sentetik Homo-Polimer kaplı yüzeyler üzerindeki farklılaşma verimliliğinin karşılaştırmalı incelenmesi
(Merve GÖRGÜÇ)
Yüksek Lisans
(Kocaeli Üniversitesi, KÖGEM)
Dr.Öğr.Üyesi.Gökhan DURUKSU
Prolaktin Geni Aktarılmış Mezenkimal Kök Hücrelerin Uyarılmış Kondrosit Apoptozu Üzerine Engelleyici Etkisinin İn Vitro Araştırılması
(Biyomüh.Nilbeste BEKİROĞLU)
Yüksek Lisans
(Kocaeli Üniversitesi, KÖGEM)
Dr.Öğr.Üyesi Gülçin GACAR
Hücreden Arındırılmış Karaciğer Dokusuna MafA+ Erişkin Mezenkimal Kök Hücrelerin İnfiltrasyonu ile Endokrin Pankreas Benzer İşlevine Sahip Doku Üretimi
(Mol.Bio.Ahmet Öztürk)
Yüksek Lisans
(Kocaeli Üniversitesi, KÖGEM)
Dr.Öğr.Üyesi.Gökhan DURUKSU
Methyl-Cpg-Binding Domain3 (MBD3) Susturulmuş Somatik Hücrelerin Embriyonik Kök Hücre Kaynaklı Ekzosomlarla Yeniden Programlanması
(Mol. Bio. Ceren Özel)
Yüksek Lisans
(Kocaeli Üniversitesi, KÖGEM)
Dr.Öğr.Üyesi.Gökhan DURUKSU
Mezenkimal Kök Hücrelerden Pankreas Adacık Beta Hücrelerine Benzer İnsülin Salgılayan Hücrelerin Rekombinant DNA Teknolojisiyle Eldesi
(Bio.Ayşegül BAĞLAR)
Yüksek Lisans
(Kocaeli Üniversitesi, KÖGEM)
Dr.Öğr.Üyesi.Gökhan DURUKSU
Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Tabakası ile Birlikte 3-Boyutlu Adacık Dokusunun Subkutan Naklinin Diyabetik Sıçan Modelinde Etkinliğinin Araştırılması
(Bio.Büşra ÖNCEL DUMAN)
Yüksek Lisans
(Kocaeli Üniversitesi, KÖGEM)
Dr.Öğr.Üyesi.Ayla EKER SARIBOYACI
Pankreas Dokusu Hücre Dışı Matriks Proteinlerinin Pankreatik Beta Hücre Canlılığı ve Çoğalması Üzerine Etkisi
(Mol.Bio.Çiğdem İNCİ)
Yüksek Lisans
(Kocaeli Üniversitesi, KÖGEM)
Prof.Dr. Erdal Karaöz
Farklı Kanser Hatları Hücrelerinden Elde Edilen Ekzozomların Stroma ve Kök Hücreler Üzerindeki Etkileri
(Bio.Cansu SUBAŞI)
Yüksek Lisans
(Kocaeli Üniversitesi, KÖGEM)
Dr.Öğr.Üyesi.Gökhan DURUKSU
Periferik Kan Mononükleer Hücre Kaynaklı Dendritik Hücre Üretiminin Optimizasyonu: IL-15 Sitokininin Maturasyon Sürecine Etkisinin Araştırılması
(Bio. Fatma Eyüboğlu)
Yüksek Lisans
(Kocaeli Üniversitesi, KÖGEM)
Prof. Dr. Erdal Karaöz
İnsan Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin K562 Hücreleri Üzerine Sitotoksik ve Anti-Proliferatif Etkileri
(Bio. Belma Akpınar)
Yüksek Lisans
(Kocaeli Üniversitesi, KÖGEM)
Dr.Öğr.Üyesi Gülçin Gacar
Pankreatik Adacık Mikroçevresinde Kültüre Edilen Fare Embriyonik Kök Hücrelerin İnsülin Üreten Hücrelere Farklılaşma Potansiyeli
(Bio. İrem Yılmaz)
Yüksek Lisans
(Kocaeli Üniversitesi, KÖGEM)
Dr.Öğr.Üyesi Ayla Eker Sarıboyacı
Sürekli Kültür Sisteminde Mezenkimal Kök Hücreler Kullanılarak Rekombinant Tirozin Hidroksilaz Enziminin Üretilmesi
(Bio. Gizem Turaç)
Yüksek Lisans
(Kocaeli Üniversitesi, KÖGEM)
Prof. Dr. Erdal Karaöz
İskelet Temelli Mekanik etkilerin ve Hücre Yönlenmesinin MKH’lerin Kalp Kası Hücrelerine Farklılaşmasındaki Etkisi
(BioMüh. Esra Koruer)
Yüksek Lisans
(Kocaeli Üniversitesi, KÖGEM)
Prof. Dr. Erdal Karaöz
İnsan Miyoblast Ve Mezenkimal Kök Hücre Yüklenmiş Aselüler Çizgili Kas Kaynaklı Doğal Ve Yarı-Yapay İskelelerin Çizgili Kas Dokusu Oluşturma Potansiyeli
(BioMüh. Birol Ay)
Yüksek Lisans
(Kocaeli Üniversitesi, KÖGEM)
Dr.Öğr.Üyesi Halime Kenar
Pluripotent Kök Hücre Sinyal Yolaklarına Etki Eden Kimyasal Uyaranların Değerlendirilmesi
(Doktora Öğrencisi Hakan Darıcı)
Doktora
(Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE Histoloji ve Embriyoloji AD)
Prof. Dr. Meral Öncü
Prof.Dr. Erdal Karaöz
MDA-MB-231 Kanser Hücrelerinin Çoğalması Üzerine Malign Meme dokusu Stromal Hücrelerinin Etkisi ve miRNA İlişkisi
(Uz.Bio. Özlem Sağlam)
Doktora
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji AD)
Prof. Dr. İrfan Değirmenci
Prof.Dr. Erdal Karaöz
MK2 (MAP Kinase Aktivated Protein Kinase 2) Geninin Hipoksik Koşullarda Mezenkimal ve Nöral Kök Hücrelerin Çoğalım ve Farklılaşması Üzerine Etkisinin İncelenmesi
(Uz.Tıbbi Bio. Zehra Seda Ünal Halbutoğulları)
Doktora
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji AD)
Prof. Dr. Müjgan Cengiz
Prof.Dr. Erdal Karaöz
Multiple Myelomalı Hastalardan Elde Edilen Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Osteojenik Farklılaşma Kapasitelerinin İncelenmesi
(Doktora Öğrencisi Ayça Aksoy)
Doktora
(Yıldız Teknik Üniversitesi, FBE Biyomühendislik Böl.)
Prof. Dr. İbrahim Işıldak
Prof.Dr. Erdal Karaöz
Rat Kalvaryumunda Oluşturulan Kritik Boyut Defektlerinde Mezenkimal Kök Hücreleri, Bifazik Kalsiyum Fosfat Seramikleri ve Trombositten Zengin Plazmanin Kemik Rejenerasyonu Üzerine Etkilerinin Histolojik Ve İmmunohistokimyasal Olarak Araştırılması
(Dr. Serkan Agacayak)
Doktora
(Dicle Üni. Diş Hek. Fak. Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Belgin Dursun Görgün
Antiinflamatuar Ve Antiangiogenik Etkisi Kanıtlanmış Bir Ajan Olarak Selekoksibin Farelerdeki Deneysel Kuru Göz Modelinde İntraperitoneal Olarak Etkinliğinin Ve Güvenilirliğinin Gösterilmesi
(Dr.Züleyha Şıksarman)
Uzmanlık (Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD)
Ratlarda deneysel olarak oluşturulan herpetik stromal keratitin tedavisinde topikal ve intraperitoneal uygulanan Sirolimus (Rapamisin)’un etkinliğinin araştırılması
(Dr. Mehmet Şehmus ASLAN)
Uzmanlık
(Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD)
Prof. Dr. Nurşen YÜKSEL
Tavşanlarda Yapılan Glokom Filtran Cerrahisinde Everolimus ve Mitomisin-C’nin Antiproliferatif Etkisinin Karşılaştırılması
(Dr. Ruken Osmanoğlu)
Uzmanlık
(Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD)
Prof. Dr. Nurşen YÜKSEL
Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Herpetik Stromal Keratit Tedavisinde Topikal Takrolimus’un Etkinliği
(Dr. Erdem Eriş)
Uzmanlık
(Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD)
Prof. Dr. Nurşen YÜKSEL
Sıçan Kulak Kompozit Greftlerde Yaşayabilirliği Artırmak İçin Yağ Hücre Kökenli Kök Hücre Kullanılması
(Dr. Ergün Yücel)
Uzmanlık
(Plastik Cerrahi AD)
Doç.Dr. Şahin Alagöz
Sıçan Derin İnferior Epigastrik Arter Perforatör Flep Modelinde Yağ Doku Kaynaklı Kök Hücre ve Cerrahi Geciktirme Uygulamalarının Flep Yaşayabilirliğine Etkisi
(Dr.Eda Işıl)
Uzmanlık
(Plastik Cerrahi AD)
Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem Ünal
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors